ศูนย์สารสนเทศ

จุดสัญลักษณ์ (Land marks) จุดที่ 3

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง