เส้นทางที่ 3 ท่องเที่ยวฐานธรรม สุขใจ สุขกาย (3 วัน 2 คืน)

รายการท่องเที่ยวฐานธรรมที่เน้นการทำบุญ การเสริมสร้างบุญบารมีให้กับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวกึ่งผจญภัย (ดอยหนอก)

กิจกรรมวันแรก
06.00 น. ออกเดินทางจากตัวเมืองลำปาง มุ่งสู่หมู่บ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ
08.00 น. คณะเดินทางถึงหมู่บ้านปงถ้ำ ณ วัดปงถ้ำ มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านต้อนรับคณะเดินทางด้วย
เครื่องดื่มสมุนไพร
08.30 น. วัดปงถ้ำ สร้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2444 นับถึงวันนี้ (พ.ศ.2559) วัดปงถ้ำนี้ มีอายุ 115 ปี ภายในวัด มี พระธาตุเจดีย์จำลองรอยพระพุทธบาทอยู่หน้าถ้ำ 1 องค์ ถือว่าเป็นพระธาตุองค์แรกของหมู่บ้าน พระบรมธาตุเจดีย์สัมพุทธชยันดี อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้ 2,600 ปี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาผสมเชียงแสน เริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 สร้างเสร็จพร้อมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระเจดีย์ จากนั้นนำคณะทำการถวายสังฆทาน สวดมนต์ไหว้พระ และนั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ
10.00 น. กิจกรรมการหล่อเสาอโศก และกดพิมพ์พระติดเสาอโศกซึ่งทางชุมชนจัดพิมพ์เพียง 5,000 องค์เท่านั้น โดยอานิสงส์แห่งการจัด สร้างพระพุทธรูปเป็นกุศลพ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ณ วัดปงถ้ำ
13.00 น. นมัสการพระพุทธรูปแกะสลัก ปางปฐมเทศนาที่สูงที่สุดบนหน้าผาสูง 7 ชั้นศิลปะแบบประเทศอินเดียลักษณะประทับนั่ง
13.30 น. นั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมหมู่บ้าน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

จุดที่ 1. – ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำบ่อฮู” โดย น้ำบ่อฮู้ เป็น 1 ในตาน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านซึ่งมีเรื่องเล่าว่าพ่อทูล แม่นาง ทำอาชีพชาวสวนอยู่ในบริเวณนั้น เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดหัวเข่า ปวดหลัง อันเกิดจากการทำงานหนัก ทั้งสองได้ตักน้ำบ่อฮู้นี้ มาดื่มเพื่อดับกระหาย เมื่อเวลาผ่านไปทำให้อาการป่วยดังกล่าวบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์ จนชาวบ้านเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตาน้ำแห่งนี้ ที่ช่วยรักษาสุขภาพ

จุดที่ 2- สักการะพระเจ้า 6 พระองค์ สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 รวมระยะเวลาการสร้างจำนวน 7 วัน โดยชาวบ้านปงถ้ำและปงทอง สร้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับบ่อน้ำฮู้ โดยพระเจ้า ทั้ง 6 พระองค์นี้สื่อถึงสมเด็จองค์ปฐม และพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่ตรัสรู้ในภัทรกัปปัจจุบันนี้คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระเมตเตยยะ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์

จุดที่ 3 – จุดชมวิว (สามเหลี่ยมแห่งธรรม) เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านปงถ้ำได้ทั้งหมด อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดกึ่งกลางของหมู่บ้านที่สามารถมองเห็นวัดโบราณทั้ง 3 แห่ง อันได้แก่ วัดสันกำแพง วัดห่าง และวัดป่าบุนนาค ซึ่งทั้ง 3 วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด และ ที่แห่งนี้มีต้นไม้ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า สามารถขอสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

จุดที่ 4 – จุดผู้ก้ำงาเขียว เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าร่องนี้เป็นสถานที่ที่พระนางจามเทวีได้มาจับช้างผู้ก้ำงานเขียวที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก

จุดที่ 5 – พุทธอุทยาน 29 พระองค์ ที่สร้างขึ้นในปี 2553 ด้วยความศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชนบ้านปงถ้ำและหมู่บ้านข้างเคียง ที่มีความเคารพต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า โดยการร่วมใจกันสร้างพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ขึ้น ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นสมบัติของพระศาสนา เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ทั้ง 29 พระองค์ ตามประวัติในพระไตรปิฏกฉบับล้านนา

จุดที่ 6 – กราบสักการะพระธาตุ 84,000 พระธรรมขันธ์ หรือเรียกอย่างว่า “พระธาตุทันใจ” ที่สร้างขึ้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี เป็นแกนนำในการเชิญชวนชาวบ้านตามแรงศรัทธาร่วมกันสร้างพระพิมพ์ องค์ขนาดเล็ก โดยการนำดินเหนียวมากดลงแม่พิมพ์ให้ได้จำนวน 84,000 องค์แล้วนำไปประกอบรอบองค์พระธาตุ และยอดฉัตรของพระธาตุนั้นนำมาจากประเทศพม่า อีกทั้งเป็นการระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้สั่งสอนไว้ในสมัยพุทธกาล

17.00 น. เข้าพักที่ โฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย อาทิ เดินชมธรรมชาติรอบหมู่บ้าน หรือปั่นจักรยาน
18.30 น. พบกัน ณ วัดปงถ้ำ

  • ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ
  • ทานขันโตก พร้อมรับชมการแสดงจากเยาวชนในหมู่บ้านและรับฟังดนตรีพื้นเมือง

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

Arrow
Arrow
Slider

กิจกรรมวันที่สอง
06.00 น. รับประทานอาหารและเตรียมความพร้อมในการเดินทางขึ้นสู่ดอยหนอก เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ดอยหนอก โดยใช้รถอีแต๊กในการเดินทางในช่วงแรกประมาณ 4 กิโลเมตร หลังจากนั้นเป็นการเดินเท้าตลอดเส้นทาง
11.30 น. แวะพักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. ออกเดินทางเพื่อมุ่งสู่บนยอดสันดอยหนอก โดยบนยอดดอยมีการประดิษฐานองค์“หลวงพ่อทันใจ” หรือ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสิกขีปฐมบรมสัมมาสัมพุทธเจ้า” มีพุทธลักษณะ สีเหลืองทอง ประทับเด่น ให้ผู้เดินป่าขึ้นมาพิชิตดอยหนอกได้กราบสักการะ โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2551 ด้วยแนวคิด พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา ที่ทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกที่อุบัติเกิดขึ้นในโลกก่อนหน้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงบนยอดสูงสุดดอยหนอกนอกจากจะเป็นจุดชมวิว 4 จังหวัดอันสวยงามแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ“พระธาตุดอยหนอก” มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี “ครูบาศรีวิชัย” ท่านได้เดินทางขึ้นมาพบรอยพระพุทธบาทบนนี้ จึงได้สร้างศาสนสถานขึ้น โดยปัจจุบันองค์พระธาตุดอยหนอกได้สร้างครอบรอยพระพุทธบาทได้ โดยสามารถเข้าไปดูรอยพระพุทธบาทจำลองที่ฐานใต้องค์พระบาท
18.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านปงถ้ำ
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Arrow
Arrow
Slider

กิจกรรมวันที่สาม
06.00 น. ตื่นเช้ามาทำอาหารร่วมกับชาวบ้าน
07.00 น. ประเพณีทานขันข้าว เป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ไปแล้ว เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงความกตัญญูอีกแบบหนึ่งของชาวไทย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง
08.30 น. นั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมหมู่บ้าน และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

จุดที่ 1. – ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำบ่อฮู” โดย น้ำบ่อฮู้ เป็น 1 ในตาน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีเรื่องเล่าว่าพ่อทูล แม่นาง ทำอาชีพชาวสวนอยู่ในบริเวณนั้น เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดหัวเข่า ปวดหลัง อันเกิดจากการทำงานหนัก ทั้งสองได้ตักน้ำบ่อฮู้นี้ มาดื่มเพื่อดับกระหาย เมื่อเวลาผ่านไปทำให้อาการป่วยดังกล่าวบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์ จนชาวบ้านเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของตาน้ำแห่งนี้ ที่ช่วยรักษาสุขภาพ

จุดที่ 2- สักการะพระเจ้า 6 พระองค์ สร้างขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 เมษายน 2558 รวมระยะเวลาการสร้างจำนวน 7 วัน โดยชาวบ้านปงถ้ำและปงทอง สร้างไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับบ่อน้ำฮู้ โดยพระเจ้า ทั้ง 6 พระองค์นี้สื่อถึงสมเด็จองค์ปฐม และพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ที่ตรัสรู้ในภัทรกัปปัจจุบันนี้คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระเมตเตยยะ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์

จุดที่ 3 – จุดชมวิว (สามเหลี่ยมแห่งธรรม) เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านปงถ้ำได้ทั้งหมด อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดกึ่งกลางของหมู่บ้านที่สามารถมองเห็นวัดโบราณทั้ง 3 แห่ง อันได้แก่ วัดสันกำแพง วัดห่าง และวัดป่าบุนนาค ซึ่งทั้ง 3 วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ที่แห่งนี้ มีต้นไม้ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า สามารถขอสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการ

จุดที่ 4 – จุดผู้ก้ำงาเขียว เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าร่องนี้เป็นสถานที่ที่พระนางจามเทวีได้มาจับช้างผู้ก้ำงานเขียวที่มีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก

จุดที่ 5 – พุทธอุทยาน 29 พระองค์ ที่สร้างขึ้นในปี 2553 ด้วยความศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจของคนภายในชุมชนบ้านปงถ้ำและหมู่บ้านข้างเคียง ที่มีความเคารพต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า โดยการร่วมใจกันสร้างพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ขึ้น ภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นสมบัติของพระศาสนา เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านและเป็นแหล่งเรียนรู้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ทั้ง 29 พระองค์ ตามประวัติในพระไตรปิฏกฉบับล้านนา

จุดที่ 6 – กราบสักการะพระธาตุ 84,000 พระธรรมขันธ์ หรือเรียกอย่างว่า “พระธาตุทันใจ” ที่สร้างขึ้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านเสน่ห์ ซองดี เป็นแกนนำในการเชิญชวนชาวบ้านตามแรงศรัทธาร่วมกันสร้างพระพิมพ์ องค์ขนาดเล็ก โดยการนำดินเหนียวมากดลงแม่พิมพ์ให้ได้จำนวน 84,000 องค์แล้วนำไปประกอบรอบองค์พระธาตุ และยอดฉัตรของพระธาตุนั้นนำมาจากประเทศพม่า อีกทั้งเป็นการระลึกถึง พระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้สั่งสอนไว้ในสมัยพุทธกาล

12.00 น. ทานข้าว ณ วัดปงถ้ำ
13.00 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน

  • ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งโพล่งดิน
  • ข้าวแต๋นน้ำผึ้งโพล่งดิน
  • กล้วยฉาบน้ำผึ้งโพล่งดิน
  • แก้วน้ำจากไม้ไผ่
  • เสื้อยืดดอยหนอก, ผ้าพันคอ, หมวก

14.00 น. เดินทางกลับสู่จังหวัดลำปาง

โครงการวิจัยการจัดการท่องเที่ยวฐานธรรม หมู่บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง